Dataskyddsbeskrivning

1. Personuppgiftsansvarig

Skatteförvaltningen, PB 325, 00052 SKATT
029 512 000 /växel

2. Den som har hand om registerärenden

Antti Kettunen
Skatteförvaltningen, PB 325, 00052 SKATT
029 512 000 /växel

3. Dataskyddsansvarig

Noora Kontro
Skatteförvaltningen, PB 325, 00052 SKATT
029 512 000 /växel

4. Ändamålet med behandlingen av personuppgifter och användningen av dem

Behandlingen av personuppgifter som behandlas på Happy Taxpayer baserar sig på Skatteförvaltningens uppgifter enligt 2 § i lagen om Skatteförvaltningen (503/2010) att främja rätt och enhetlig beskattning och utveckla Skatteförvaltningens serviceförmåga.

Personuppgifter behandlas för att:

  • identifiera av personer som publicerar innehållet på webbplatsen och hantera behörigheter
  • genomföra uppföljningen av besöken och utveckla tjänsten
  • övervakning av användningen av de system som ansluter sig till användningen av webbplatsen.

5. Grunden för insamling och behandling av uppgifter

Grunden för behandlingen av personuppgifterna är de uppgifter som Skatteförvaltningen har enligt lagen (artikel 6 stycke 1 c i den allmänna dataskyddsförordningen)

  • lag om Skatteförvaltningen (502/2010), 2 §
  • lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen (906/2019) kapitel 4

Behandlingen av kakfiler grundar sig förutom på den lagstadgade uppgiften även på användarens samtycke (artikel 6.1 punkt a i den allmänna dataskyddsförordningen)

6. Personuppgifter som behandlas

Användarnamn, lösenord och e-postadress för dem som upprätthåller och publicerar webbplatsen. För gäster på webbplatsen deras ip-adress som behandlas i oidentifierad form.

7. Bevaringstid för uppgifter

Personuppgifterna behandlas i fråga om dem som upprätthåller och publicerar på webbplatsen så länge som det behövs för att förverkliga tjänsteansvaret (5 år). IP-adresserna av dem som besöker webbplatsen sparas i anonym form.

8. Informationskällor som i regel används

Personuppgifterna samlas in från besökarna personligen. Uppgifter samlas också in med hjälp av systemet Cookiebot för kakfiler och Piwik – analysverktyget.

9. Data som i regel utlämnas och överförs till länder utanför EU och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Personuppgifter behandlas endast inom Skatteförvaltningen och uppgifterna lämnas inte ut utanför EU eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

10. Användning av kakfiler (cookies)

På vår webbplats använder vi en s.k. cookie-funktion, dvs. kakfiler. Användaren kan antingen godkänna endast nödvändiga kakfiler eller de kakfiler som anknyter till statistikföringen eller marknadsföringen. Användningen av kakfiler behandlas närmare i kakfilsbeskriviningen.

11. Skydd av registret

Webbplatsen övervakas och felaktiga inloggningar blockeras genom att användarnamnet låses och IP-adressen blockeras. Förutom normal inloggning krävs det att man matar in en nummerkod som skickats till telefonen.

Inhibering av JSON-användarlistan för att förhindra att WordPress-användarnamn visas utanför.

Endast de personer som är anställda hos den registeransvarige och som behöver informationen för att sköta sina uppgifter har rätt att få tillgång till personuppgifterna. Det finns inga gemensamma användarnamn.

12. Automatiskt beslutsfattande

Automatiserade enskilda beslut (artikel 22 i EU:s dataskyddsförordning) fattas inte.

13. Den registrerades rättigheter

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen som har införts i personuppgiftsregistret. En skriftlig begäran om granskning ska sändas till den person som ansvarar för registerärenden.

Den registrerade har rätt att kräva rättelse eller radering av felaktiga eller föråldrade uppgifter eller överföring av uppgifter från ett system till ett annat. Hen har också rätt att begränsa eller invända mot behandlingen av sina uppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s dataskyddsförordning.

Den registrerade har rätt att återkalla sitt tidigare samtycke till behandlingen av uppgifterna eller att anföra besvär hos tillsynsmyndigheten över omständigheter som hänför sig till behandlingen av hens personuppgifter.