En kvinna dansar glatt i makthavarnas korridorer.

Jolly Good – En för alla, alla för en!

En för alla, alla för en!

Satsningar på välbefinnande i arbetet

Arbetstagare har rätt till lön och andra arbetsvillkor i enlighet med kollektivavtalet, till det skydd som lagar och avtal ger, till en hälsosam och säker arbetsmiljö och till familjeledighet. De har också rätt att organisera sig kollektivt i en fackförening. Vanligen övervakar fackföreningarna att rättigheterna respekteras, men också arbetarskyddsmyndigheterna hjälper om det uppstår problem.


Releases
A film poster depicting a woman who is dancing in an office hallway.

Jolly Good – One For All and All for One

One For All and All for One

Wellbeing in the workplace

Employees are entitled to the pay and the other terms and conditions of employment specified in the collective agreement, the protection afforded by legislation and agreements, a healthy and safe working environment, and statutory family leave. Employees are also entitled to organise in a trade union. Usually, the realisation of these rights is monitored by trade unions, but the occupational health and safety authority can also help if problems occur.


Releases
Nainen tanssahtelee iloisesti viraston käytävällä.

Jolly Good – Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta

Työelämän hyvinvointipanostukset

Työntekijöillä on oikeus työehtosopimuksen mukaiseen palkkaan ja muihin työehtoihin, lakien ja sopimusten antamaan suojaan, terveelliseen ja turvalliseen työympäristöön, perhevapaisiin ja ammatilliseen järjestäytymiseen. Useimmiten oikeuksien toteutumista valvotaan ammattiliittojen avulla, mutta myös valtionhallinnon työsuojeluviranomaiset auttavat ongelmatapauksissa.


Releases